foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 722 260 684
poczta@wieliczka.pttk.pl

Szanowni Państwo,

 

Uwzględniając regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i swobodnym przepływem takich danych (dalej: „RODO”) POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO, którego siedziba władz znajduje się w Wieliczce, informuje Państwa, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest: POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO ul. Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
  w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000076946, REGON: 351103998.

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. W świetle obowiązujących przepisów Administrator nie jest zobowiązany wyznaczać Inspektora Ochrony Danych, w szczególności z uwagi na to, że charakter, zakres i cele działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO na małą skalę nie wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, adres, telefon, adres e-mail, pozyskiwane w związku ze złożeniem deklaracji realizacji celów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i przestrzegania Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w rezultacie czego stają się Państwo członkiem stowarzyszenia POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO, który to Oddział jest podstawową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w związku z udzieloną zgodą, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO polegają na prowadzeniu działalności stowarzyszenia, jako organizacji pozarządowej, w ramach struktury organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, realizującego swoje cele statutowe ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Statucie, szczególnie dla krzewienia turystyki i krajoznawstwa.

 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, adres, telefon, adres e-mail, pozyskiwane w związku z Pani/Pana chęcią uczestnictwa w wielodniowych imprezach turystycznych z powiązanymi usługami turystycznymi, oferowanych przez POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie członkom POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO lub w jednodniowych (nie obejmujących noclegu) imprezach turystycznych z powiązanymi usługami turystycznymi, oferowanych przez POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO na zasadach niezarobkowych członkom POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO oraz osobom niezrzeszonym w POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z Pani/Pana wolą uczestnictwa w imprezach turystycznych z powiązanymi usługami turystycznymi oferowanych przez POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO.

 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, adres pozyskiwane w związku z wolą zawarcia innej umowy cywilnoprawnej z POLSKIM TOWARZYSTWEM TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy oczekiwać od Pani/Pana podania także innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan danych osobowych, niestety może to mieć wpływ na możliwość bycia członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego lub uniemożliwić Pani/Panu uczestnictwo w imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oferowanych przez POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO lub zawarcie innej umowy cywilnoprawnej z POLSKIM TOWARZYSTWEM TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO.

 

 1. POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO jest uprawnione do przekazywania Pani/Pana danych osobowych osobie świadczącej usługi księgowo-rachunkowe w celu i w zakresie dotyczącym potwierdzania spełniania warunków bycia członkiem stowarzyszenia - opłacania składek członkowskich, należytego wykonania zobowiązań wynikających z Państwa odpłatnego uczestnictwa w oferowanych imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych lub na potrzeby dokonywania innych rozliczeń wynikających z umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Panią/Panem a POLSKIM TOWARZYSTWEM TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO, lub w związku z dokonywaniem zapłaty podatków lub składek ubezpieczeniowych. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane osobie świadczącej usługi księgowo-rachunkowe na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy POLSKIM TOWARZYSTWEM TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO a tą osobą.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu realizacji przez POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO celów statutowych, wykonania zawartych z Panią/Panem umów, a także dla wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • pocztę tradycyjną pisząc na adres: ul. Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka,
 • kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kontakt przez stronę internetową:  www.wieliczka.pttk.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez cały czas członkostwa w POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO - w odniesieniu do tego członkostwa.

 

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres związany ze zgłoszeniem przez Panią/Pana chęci uczestnictwa w imprezie turystycznej z powiązanymi usługami turystycznymi oferowanymi przez POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZĘ ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO, podczas jej trwania, a także po zakończeniu jej trwania, a także z związku z zawarciem innej umowy cywilnoprawnej, w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z odpłatnym uczestnictwem w imprezie turystycznej i korzystaniem z powiązanych usług turystycznych,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

 

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla wskazanych wyżej celów w okresie tam wskazanym lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu przez POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI IM. FRANKA KASPRZYCKIEGO.

Pogoda

Weather data OK.
Kraków
0 °C

Nadchodzące wydarzenia

19 Gru 2020;
08:00AM - 05:00PM
Spotkanie opłatkowe